Vreemdelingenrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het migratierecht houdt zich bezig met situaties waarbij mensen in Nederland willen komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie. Naast de leergangen vreemdelingenrecht regulier I module A en vreemdelingenrecht regulier II module B, biedt OSR zowel verdiepingscursussen als actualiteitencursussen  vreemdelingenrecht. Voor het asiel- of vluchtelingenrecht, bieden wij de leergang vluchtelingenrecht module C.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Leergang Vreemdelingenrecht regulier II module B*

Startgarantie
Deze module maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk
10 J (PO) 4 oktober 2023 2 dagen
1125,-

Actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)**

Startgarantie
Ruimschoots aandacht voor de wisselwerking tussen het nationale en Europese recht!
6 J (PO) 12 oktober 2023 1 dag
650,-

Compactcursus asielrecht*

Startgarantie
Experts brengen je alles bij over het Nederlandse en Europese asielrecht
10 J 17 oktober 2023 2 dagen
1125,-

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

Startgarantie
In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
3 J 20 oktober 2023 1 dag
375,-

Actualiteitencursus EU-migratierecht II (asiel)**

Toegesneden op de juridische praktijk van de ervaren vreemdelingenadvocaat!
6 J (PO) 21 november 2023 1 dag
750,-

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (locatie Amersfoort)**

Startgarantie
Docenten afkomstig uit alle relevante gremia, inclusief IND
4 J (PO) 22 november 2023 1 dag
500,-

Cursus TQ-arrest en de gevolgen voor de praktijk**

 
Nieuw
In deze cursus leer je de TQ-uitspraak toepassen in concrete praktijksituaties
3 PO J 24 november 2023 1 dag
375,-

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam)**

Alleen in Amsterdam: extra aandacht voor Schengen
4 J (PO) 29 november 2023 1 dag
500,-

Cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers**

Startgarantie
Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI’ers met rechters en IND
5 J (PO) 30 november 2023 1 dag
175,-

Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure***

Nieuw
5 J (PO) 6 december 2023 1 dag
625,-

Actualiteitencursus inreisverbod en ongewenstverklaring*

Ontdek welke verblijfsprocedures je nog kunt voeren als je cliënt een inreisverbod heeft
4 J (PO) 7 december 2023 1 dag
500,-

Leergang Vluchtelingenrecht module C*

Startgarantie
Voor advocaten die willen deelnemen aan de gefinancierde rechtshulp aan asielzoekers
30 J (PO) 8 december 2023 6 dagen
2750,-

Actualiteitencursus EU-Handvest**

Raak vertrouwd met de reikwijdte van grondrechtbepalingen uit het EU-Handvest.
4 J PO 19 december 2023 1 dag
500,-

Leergang Vreemdelingenrecht regulier module A en B*

25 J (PO) 16 april 2024 5 dagen
2400,-

Leergang Vreemdelingenrecht regulier I module A*

Dé basis voor iedereen die zich wil bekwamen in het vreemdelingenrecht.
15 J (PO) 16 april 2024 3 dagen
1575,-

Compactcursus asielrecht*

Experts brengen je alles bij over het Nederlandse en Europese asielrecht
10 J 16 april 2024 2 dagen
1125,-

Leergang Vreemdelingenrecht regulier II module B*

Deze module maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk
10 J (PO) 17 mei 2024 2 dagen
1125,-

Leergang Vreemdelingenrecht regulier I module A*

Dé basis voor iedereen die zich wil bekwamen in het vreemdelingenrecht.
15 J (PO) 1 oktober 2024 3 dagen
1575,-

Leergang Vreemdelingenrecht regulier module A en B*

25 J (PO) 1 oktober 2024 5 dagen
2400,-

Actualiteitencursus kinderrechten en migratie*

Programma ontwikkeld i.s.m. Defence for Children International (DCI)
6 J (PO) 10 oktober 2024 1 dag
650,-

Leergang Vreemdelingenrecht regulier II module B*

Deze module maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk
10 J (PO) 8 november 2024 2 dagen
1125,-

Migratierecht

Migratierecht, of het vreemdelingenrecht als onderdeel daarvan samen met het asiel- of  vluchtelingenrecht is een vakgebied dat veel stof doet opwaaien. De rechten en plichten van nieuwkomers staan hoog op de agenda van veel politieke partijen en in de kranten en overige media wordt hier regelmatig over bericht. Juridisch gezien is het rechtsgebied, mede door alle Europese ontwikkelingen, enorm dynamisch en wordt het inmiddels als zeer complex en uitdagend beschouwd.

Formeel gezien is het vreemdelingenrecht het geheel van rechtsregels dat de rechtspositie van vreemdelingen – mensen die niet de nationaliteit van het land waarin ze zich bevinden, bezitten – in ons land regelt.

Het vreemdelingenrecht bepaalt onder welke voorwaarden vreemdelingen in een land mogen verblijven. Dit kan betrekking hebben op tijdelijke verblijfsvergunningen voor toeristen, studenten, werkzoekenden en vluchtelingen en op permanente verblijfsvergunningen voor mensen die in aanmerking komen voor langdurig verblijf. Het vreemdelingenrecht kan ook regels bevatten met betrekking tot het verkrijgen van de nationaliteit van het gastland. Dit omvat naturalisatieprocedures voor vreemdelingen die langdurig in het land hebben gewoond en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Daarnaast bevat het vreemdelingenrecht ook regels en procedures voor het uitzetten van vreemdelingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor verblijf in het land of die zich schuldig hebben gemaakt aan crimineel gedrag.

Tot slot heeft het vreemdelingenrecht ook een directe relatie met het sociaal zekerheidsrecht aangezien het bepalingen bevat met betrekking tot de toegang van vreemdelingen tot sociale voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid, evenals hun burgerlijke rechten en vrijheden binnen het land.

Het (bestuursrechtelijk) migratierecht ziet toe op de juridische procedures van vreemdelingen: reguliere immigranten en asielzoekers. Reguliere immigranten zijn mensen die een verblijfsvergunning aanvragen om bijvoorbeeld medische redenen (om in een ziekenhuis behandeld te worden), voor het volgen van een studie, of voor werk bijvoorbeeld als au-pair, consultant of ICT programmeur.

Ook personen die bij hun buitenlandse partner of een familielid gaan wonen, zijn reguliere immigranten. Daarnaast kan het gaan om mensen die een verblijfsvergunning aanvragen omdat ze slachtoffer zijn of getuige waren van mensenhandel.

Het regelen van een kort visum, bijvoorbeeld een toeristenvisum, van maximaal 90 dagen valt ook onder het vreemdelingenrecht.

Het asielrecht

Het asielrecht, ook wel vluchtelingenrecht genoemd, is een onderdeel van het migratierecht dat specifiek gaat over asielzoekers en mensen die een vluchtelingenstatus hebben.

Het omvat het de wetten, regels en procedures die van toepassing zijn op mensen die asiel aanvragen of bescherming zoeken in Nederland. Asielzoekers hebben het recht op juridische bijstand gedurende de asielprocedure. Dit omvat het recht op een advocaat of juridisch adviseur.

De belangrijkste aspecten van het asielrecht in Nederland, zijn:

  • De asielprocedure: Het asielrecht regelt de procedure voor het indienen van een asielaanvraag in Nederland. Asielzoekers moeten hun aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beoordeelt de aanvraag en bepaalt of de aanvrager in aanmerking komt voor asiel of andere vormen van bescherming.
  • Vluchtelingenstatus: Het asielrecht voorziet in de erkenning van personen als vluchtelingen volgens het VN-Vluchtelingenverdrag. Als iemand wordt erkend als vluchteling, heeft hij of zij recht op bescherming in Nederland en kan hij in aanmerking komen voor permanente verblijfsstatus.
  • Subsidiërende bescherming: Naast een vluchtelingenstatus kan Nederland ook subsidiaire bescherming verlenen aan mensen die geen vluchtelingen zijn, maar die ernstig gevaar lopen bij terugkeer naar hun land van herkomst vanwege ernstige mensenrechtenschendingen, zoals marteling, doodstraf of willekeurig geweld.
  • Dublin-verordening: Nederland neemt deel aan de Dublin-verordening, die bepaalt welk Europees land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Dit wordt bepaald op basis van criteria zoals het eerste land van binnenkomst in de EU.
  • Inbewaringstelling: Het asielrecht regelt ook de mogelijkheid van de Nederlandse autoriteiten om asielzoekers in bewaring te stellen als zij worden beschouwd als een risico voor de openbare orde of als er gevaar is voor ontduiking van de uitzetting.
  • Opvang: Nederland voorziet in de opvang van asielzoekers in speciale asielzoekerscentra (AZC’s) tijdens de asielprocedure.

Nieuwe ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen, inburgering en asielprocedures volgen elkaar in hoog tempo op. Wanneer je tijdens jouw werkzaamheden te maken hebt of krijgt met vragen over het migratierecht, is het essentieel dat je op de hoogte bent van actuele wet- en regelgeving, procedures en jurisprudentie, zodat je migranten adequaat kunt begeleiden en adviseren.

Bijdrage van OSR

Als juridisch opleider bieden wij migratierechtadvocaten en -juristen wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Heel belangrijk omdat veel migranten kwetsbaar zijn: denk bijvoorbeeld aan minderjarige asielzoekers. Een optimaal voorbereide jurist levert op deze manier een goede bijdrage aan onze rechtstaat.

Ons cursusaanbod

OSR is al tientallen jaren de belangrijkste opleider voor juridisch professionals. Onze cursussen sluiten volledig aan bij de praktijk. Bovendien heb je veel contact met andere juristen in jouw rechtsgebied. Je leert daardoor van onze docenten en van je medecursisten. Dat inspireert en motiveert om het beste uit jezelf te halen.

Leergang vreemdelingenrecht

De meest bekende opleidingen in het vreemdelingenrecht zijn de leergangen vreemdelingenrecht regulier module A en B, die je ook separaat kunt volgen in de leergangenvreemdelingenrecht regulier I module A en vreemdelingenrecht regulier II module B van OSR. Met deze meerdaagse opleidingen voldoe je aan de deskundigheidseisen van de RvR (Raad voor Rechtsbijstand) en kun je je inschrijven voor de specialisatie vreemdelingenrecht.

Leergang vluchtelingenrecht

Voor de specialisatie asielrecht biedt OSR de leergang vluchtelingenrecht module C. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor advocaten die gefinancierde rechtshulp willen bieden aan asielzoekers. Naast zes klassikale cursusdagen maakt een huiswerkopdracht deel uit van de opleiding. Je moet deze opdracht met een voldoende afsluiten om je in te mogen schrijven bij de RvR specialisatie vluchtelingenrecht.

Verdiepingscursus effectief procederen bij vreemdelingenzaken in hoger beroep

Deze verdiepingscursus is een goede manier om je effectiviteit in vreemdelingenzaken te vergroten. Tijdens deze cursus gaan we in op het grievenstelsel, het doel en de functie van een hoger beroep in vreemdelingenzaken, redeneertrant Afdeling en uitspraakmodaliteiten.

Je krijgt achtergronden bij en overzicht van relevante wettelijke bepalingen en je krijgt uitleg over de toepassing en betekenis van die bepalingen. Ook praktische tips over het procederen bij de Afdeling en inzicht in de denkwijze bij de Afdeling zijn onderdeel van de bijeenkomst.

Actualiteitencursussen vreemdelingenrecht

In aanvulling op de leergangen vreemdelingenrecht biedt OSR een rijk scala aan actualiteitencursussen rond het thema vreemdelingen. Denk hierbij aan Actualiteiten op het vlak van: mensenhandel, EU-migratie, vreemdelingenbewaring, Unieburger en recht op sociale zekerheid, kinderrechten en migratie, inreisverbod en ongewenstverklaring, gezinsmigratie en ten slotte het EU-handvest.

Benieuwd naar onze opleidingen? Bekijk hierboven ons complete aanbod.