Certificering

OSR juridische opleidingen is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener. Verschillende certificeringen voor diverse doelgroepen tonen onze expertise en kwaliteit aan. Voor een afgeronde gecertificeerde cursus krijgen onze deelnemers opleidingspunten: PO-, PE-, MfN-, PWO-, NIVRE- of NEVOA-punten. Hieronder een lijst van certificerende instellingen.

Nederlandse orde van Advocaten (NoVA)

OSR is erkend door de NOvA als juridisch opleider voor zowel klassikaal als afstandsonderwijs (online cursussen).

Het aanbod van cursussen waar PO-punten aan toegekend worden door OSR, is daardoor zeer uitgebreid.

Iedere advocaat is verplicht elk jaar 10 PO punten per rechtsgebied en ten minste 20 juridische opleidingspunten in totaal te behalen.

MfN

Mediators federatie Nederland (MfN)

OSR is voor de Mediators federatie Nederland (MfN) een erkend opleidingsdienstverlener.

Per opleiding kan OSR bepalen of hiervoor MfN punten aangevraagd worden.  

De mediator wordt geacht over een periode van drie kalenderjaren minimaal 48 PE-punten te behalen. De MfN bekijkt ieder jaar of mediators hebben voldaan aan hun PE-verplichting.

PWO

Het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)

Via OSR juridische opleidingen zijn PWO-punten te behalen.

De leidinggevende bepaalt echter of deze punten ook daadwerkelijk toegekend worden. Bij de betreffende cursussen staat vermeld om hoeveel punten het dan eventueel gaat. De streefnorm voor het aantal te behalen punten per jaar is 30.

Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

De Leergang Personenschade middelzwaar letsel staat opgenomen in de opleidingseisen van het NIVRE voor expert Personenschade, daarnaast zijn diverse actualiteitencursussen, verdiepingscursussen en trainingen op het gebied van personen- en letselschade gecertificeerd door het NIVRE waardoor het volgen van een dergelijke cursus PE-punten voor het register oplevert.

NEVOA

Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA)

Het NEVOA stelt kwaliteitseisen aan haar leden.

Eén van die kwaliteitseisen is dat de leden per kalenderjaar zestien uur postacademisch onderwijs volgen dat bijdraagt aan een versterking van de uitoefening van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur. 1 PO-punt staat gelijk aan 1 NEVOA-punt.

logo Bureau WSNP

Bureau Wsnp

Eén van de eisen om als bewindvoerder Wsnp geregistreerd te worden, is het behalen van het mondelinge examen aan het einde van onze leergang Wsnp.

Een bewindvoerder in het register dient in het kader van de permanente educatie driejaarlijks tenminste 36 PE-punten te behalen.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

OSR OpMaat is ingeschreven bij het CRKBO en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Door deze CRKBO erkenning is OSR OpMaat gerechtigd BTW-vrij te offreren en factureren.

NRTO

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

OSR juridische opleidingen en OSR OpMaat zijn geaccrediteerd met het NRTO keurmerk. Hiermee wordt erkend dat OSR voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Uiteraard onderschrijft OSR daarmee ook de gedragscodes met als beginselen: het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het betrouwbaarheidsbeginsel en het kenbaarheidsbeginsel. In deze beginselen herkent OSR de principes van OSR: Recht.Vaardig.

PE-punten

PE staat voor Permanente Educatie. Hier geldt 1 punt voor 1 uur. Cursussen kunnen zowel juridische punten als PE-punten opleveren.

Certificeringen en keurmerken

OSR Juridische Opleidingen en OSR OpMaat beschikken over alle certificeringen en keurmerken die voor onze opleidingen relevant zijn. Partijen waardoor wij erkend zijn, zijn toonaangevende organisaties in de diverse vakgebieden en wij zien het als een blijk van waardering dat deze organisaties ons het vertrouwen hebben gegeven hun keurmerk te mogen dragen.

Keurmerken

Er zijn twee relevante vak- en rechtsgebied overstijgende keurmerken: Het CRKBO en het NRTO keurmerk.

CRKBO

OSR heeft het CRKBO keurmerk voor alle maatwerkopleidingen al geruime tijd. Iedere vier jaar wordt dit keurmerk middels een audit verlengd. Dit CRKBO keurmerk zorgt ervoor dat OSR OpMaat btw-vrij mag factureren.

NRTO

Daarnaast is OSR recent lid geworden van het NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

De gedragscodes van de NRTO sluiten nauw aan bij OSR Recht.Vaardig en uiteraard conformeren wij ons aan de gedragscode(s) die door de NRTO zijn opgesteld.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

 • Zorgvuldigheidsbeginsel
 • Rechtszekerheidsbeginsel
 • Redelijkheidsbeginsel
 • Betrouwbaarheidsbeginsel
 • Kenbaarheidsbeginsel

Vanaf juni 2021 hebben wij een jaar de tijd om aan de deskundigheidseisen van het NRTO te voldoen waarmee ook het keurmerk NRTO gebruikt mag worden. Dit NRTO keurmerk geeft o.a. de mogelijkheid om opgenomen te worden in het STAP register. In 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Met het STAP-budget kunnen burgers -werkenden en niet-werkenden – regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren door maximaal 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit.

Certificeringen

NOvA

In het belang van een goede beroepsuitoefening heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) bepaald dat een advocaat na afronding van zijn stageperiode verplicht is zijn vakbekwaamheid te onderhouden en te actualiseren. Eén van de kernwaarden van de advocaat is deskundigheid. Een advocaat zorgt ervoor dat hij goede kwaliteit levert: in de eerste plaats uiteraard voor de cliënt, maar ook in het belang van de beroepsgroep zelf. De NOvA ziet erop toe dat die kwaliteit wordt gewaarborgd en draagt bij aan een verdere bevordering van die kwaliteit. Concreet betekent dit dat iedere advocaat jaarlijks 10 PO punten (juridisch) moet behalen voor ieder rechtsgebied waarop hij of zij geregistreerd staat en in totaal minimaal 20 PO punten per jaar moet behalen. Dit aantal neemt naar evenredigheid af indien de Verordening op de vakbekwaamheid in enig jaar minder dan elf maanden op hem van toepassing is geweest.

Alle opleidingen die OSR biedt voor de advocatuur zijn gecertificeerd voor juridische of niet-juridische PO punten. Bij niet-juridische punten gaat het om trainingen beroepsvaardigheden of leiderschapsprogramma’s. Bij elke cursus staat het aantal PO-punten vermeld. Een uur opleiding is goed voor 1 PO punt.

In het kwaliteitsplan voor digitaal onderwijs, door de NOvA afstandsonderwijs genoemd, heeft OSR zich gecommitteerd aan het tussentijds meten van participatie door cursisten middels polls en een afsluitende toets op te nemen die reflecteert op de inhoud van de cursus. Om voor punten in aanmerking te komen, moet deelgenomen worden aan alle uitgezette polls en de afsluitende toets met voldoende resultaat afgesloten worden.

NIVRE

Het NIVRE is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden.

De ingeschrevenen mogen afhankelijk van het vakgebied, de beschermde titel(s) NIVRE-re’ NIVRE-rr, NIVRE- rd, of ‘rcf’ voeren. In het Register staan experts met verschillende achtergronden, zoals experts die in loondienst zijn bij een verzekeringsmaatschappij, zelfstandige experts of experts die verbonden zijn aan een expertisebureau, maar ook zogeheten contra-experts en belangenbehartigers.

Wsnp

In 2016 is OSR, op basis van een kwaliteitsplan, opgenomen als erkend opleider bij Bureau Wsnp, de brancheorganisatie voor Wsnp-bewindvoerders. Wsnp staat voor ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’. De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Er zijn verschillende trajecten die leiden tot inschrijving als bewindvoerder Wsnp. Naast het voltooien van de basisopleiding Wsnp zijn dat een aantal aanvullende eisen door bureau Wsnp.

Hieronder volgt een overzicht van wegen waarop registratie als bewindvoerder gerealiseerd kan worden, afhankelijk van het uitgangspunt.

De bewindvoerder Wsnp die geen advocaat is, wordt ingeschreven in het register onder de volgende voorwaarden:

 • De bewindvoerder is werkzaam bij een advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk of bij een organisatie die door de Raad is ingeschreven in het register als bewindvoerderorganisatie Wsnp;
 • De bewindvoerder is in de tien jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving niet als persoon insolvent geweest, heeft geen (problematische) schulden gehad en is van(financieel) onbesproken gedrag geweest;
 • De bewindvoerder heeft het diploma voor de basisopleiding ‘Bewindvoering Wsnp voor niet-advocaten’ behaald;
 • De bewindvoerder overlegt een VOG met profiel 55 (juridische dienstverlening) van ten hoogste drie maanden oud en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

De bewindvoerder Wsnp die als advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van

Advocaten, wordt ingeschreven in het register.

De inschrijving van een bewindvoerder Wsnp die geen advocaat is, wordt voortgezet onder al de volgende voorwaarden:

 • De bewindvoerder voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven gesteld ten aanzien van werkervaring en vooropleiding;
 • De bewindvoerder overlegt steeds vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar na inschrijving in het register een nieuwe recente VOG aan de Raad;
 • De bewindvoerder volgt bijscholing of andere activiteiten in overeenstemming met de bepalingen over permanente educatie;
 • De bewindvoerder is in elk voorgaand kalenderjaar na het jaar van inschrijving tenminste tien keer benoemd als bewindvoerder of aangewezen als behandelaar in een Wsnp-dossier;
 • De bewindvoerder is van onbesproken financieel gedrag (geweest). Hij heeft in de periode van inschrijving geen (problematische) schulden (gehad) en/of is niet insolvent (geweest).

Permanente Educatie

Een bewindvoerder in het register dient in het kader van de permanente educatie iedere drie jaar tenminste 36 PE-punten te behalen.

Een herintredende bewindvoerder, die minimaal een jaar niet als bewindvoerder Wsnp heeft gewerkt, of de bewindvoerder Wsnp die gedurende een jaar na het volgen van de basisopleiding niet heeft verzocht om inschrijving in het register, dient in het kalenderjaar waarin hij herintreedt, 18 punten te behalen.

Een bewindvoerder kan de PE-punten behalen via:

 • relevante scholingsactiviteiten;
 • intervisie/peer review/intercollegiale toetsing (max 5 punten per jaar);
 • het bijhouden van vakliteratuur (max 3 punten per jaar);
 • het vervullen van een actieve rol op organisatorisch niveau binnen de sector, als bestuurslid of lid van een werkgroep/commissie (max 3 punten per jaar);
 • publicatie in vakliteratuur (max. 3 punten per jaar).

De scholingsactiviteiten moeten gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden. De scholing moet voor ten minste 70% vakinhoudelijk gerelateerd zijn en kan voor het overige uit verbetering van vaardigheden bestaan.

Een opleidingsinstelling kan de Raad schriftelijk verzoeken om haar aan te wijzen als erkende opleidingsinstelling. Een erkende opleidingsinstelling bepaalt, in het geval van bijscholing in het kader van Permanente Educatie, het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting. Na aanwijzing controleert de Raad periodiek of het aantal toegekende punten juist is vastgesteld.

MfN

De MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. De MfN bestaat uit een professioneel, ondersteunend bureau dat naast de uitvoering van het kwaliteitsstelsel dagelijks voorlichting en ondersteuning biedt aan gebruikers van mediation.

De certificering van MfN onderwijs moet per opleiding, iedere keer dat deze plaatsvindt, aangevraagd worden door OSR. Cursussen of trainingen waar OSR geen accreditatie voor aanvraagt, komen soms wel in aanmerking voor MfN punten. Ben je werkzaam als mediator en heb je vragen of je voor een bepaalde training toch MfN punten kunt krijgen? Neem dan contact met ons op om te kijken naar een individuele regeling.

PWO

Het PWO-puntenstelsel is gecreëerd om de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen te garanderen. Diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties zijn bij het PWO aangesloten. Het PWO is bedoeld als een licht, faciliterend en niet-bureaucratisch stelsel dat de professionaliteit bevordert en ondersteunt. In het puntenstelsel kunnen opleidingsactiviteiten ten behoeve van het onderhouden van vakbekwaamheid worden geregistreerd. De streefnorm voor het aantal te behalen punten is gemiddeld 30 per jaar, zowel voor fulltimers als voor mensen die in deeltijd werken. Deze norm is ontleend aan de normen die andere juridische beroepsgroepen hanteren.

In het PWO stelsel maak je samen met je leidinggevende afspraken over de manier van toepassing van punten en over de verdeling van de punten over de verschillende categorieën. Bijvoorbeeld voor vaardigheidstrainingen die bijdragen tot de juridische functie en gericht zijn op een juridische doelgroep (zoals adviesvaardigheden) worden punten toegekend. ‘Blended learning’ of stages die deel uitmaken van een breder opgezet curriculum dat voorzien is van leerdoelen, kunnen ook punten opleveren.

NEVOA

NEVOA is de landelijke beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs die zich richten op het adviseren van bedrijven en instellingen in het MKB. Dit advies beslaat allerlei bedrijfsjuridische aspecten, voornamelijk op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.