OSR: Recht.Vaardig

OSR juridische opleidingen streeft naar een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin eerlijkheid en redelijkheid centraal staan en waarin iedereen zich gehoord voelt. Voor OSR is rechtvaardigheid de grondslag voor een optimale rechtsstaat.  

Wij geloven dat de toepassing van het recht in combinatie met de juiste houding, je een rechtvaardig professional maken. Wij snappen als geen ander dat het belangrijk is om als professional in een juridische context, rekening te houden met zowel het juridisch belang (het recht) als het normatieve aspect (rechtvaardigheid).   

Recht.Vaardig: je bent vaardig in het recht en je kunt rechtvaardig handelen

Samen met jou streven wij en onze docenten naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Daarvoor bieden wij de meest actuele (juridische) kennis en vaardigheden.  

Onze opleidingen, verzorgd door professionals uit het juridische werkveld, staan daarom altijd in het teken van actuele kennis en/of vaardigheden. Je krijgt handvatten waarmee je nog vaardiger wordt in het recht en die je nodig hebt om je vrij te kunnen bewegen in het juridische speelveld. Opleidingen waarmee je benodigde kennis opdoet en up-to-date houdt en waarmee je vaardigheden kunt trainen om jouw beroep nog beter uit te oefenen: je bent vaardig in het recht én je kunt rechtvaardig handelen

Maak het recht eigen, onderscheid jezelf van andere professionals en streef naar een rechtvaardige samenleving. 

Opleidingen

Bekijk onze opleidingen, verdiepingscursussen, actualiteitencursussen en trainingen.

Cursusaanbod

Recht.Vaardig als bijdrage aan de optimale rechtsstaat

Als OSR leveren wij onze bijdrage aan een optimale rechtsstaat door professionals in een juridische context handvatten en bagage te geven om hun beroep nog beter uit te voeren. Maar wat is een rechtsstaat?

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger vaste waarden zijn. De burger kan rekenen op bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers, organisaties én tegen de overheid.

De Nederlandse staat is een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en de overheid.

In een rechtstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid erg belangrijk. De vier belangrijkste onderdelen van de rechtsstaat zijn de grondrechten, de scheiding der machten, ook wel trias politicas genoemd, het legaliteitsbeginsel en onafhankelijke rechtspraak.

Die onafhankelijke rechtspraak wordt geborgd doordat In een rechtsstaat rechters op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel komen De rechter is onafhankelijk. Niemand kan hem/haar vertellen wat voor uitspraken hij/zij moet doen. Niemand kan een rechter ter verantwoording roepen. In de grondwet staat daarom dat rechters in Nederland voor het leven worden benoemd, zodoende kunnen rechters niet worden ontslagen omdat de regering het niet eens is met een bepaalde uitspraak. De enige instantie die in het uiterste geval een rechter kan ontslaan, is de Hoge Raad der Nederlanden.

Het bewaken van de rechtsstaat is ons aller belang dat nooit mag worden onderschat, zei Fred Hammerstein eerder. “Er is een ernstig probleem dat vraagt om een oplossing.”

Normatieve duurzaamheid

De rechtsstaat is volgens Hammerstein al enige tijd geen rustig bezit meer. Een van de oorzaken daarvan zou kunnen zijn dat we volgens hem in een versplinterde maatschappij terecht zijn gekomen, waarbij individuele belangen zwaarder lijken te wegen dan publieke belangen die te maken hebben met een vreedzame samenleving.
Om die reden is het beeld dat rechtspraak een vorm van dienstverlening is waarvoor de gebruiker flink in de beurs moet tasten, een gevaarlijke misvatting. De rechtspraak is belangrijk voor de normatieve duurzaamheid van de samenleving. In simpel Nederlands gezegd betekent dit dat alle burgers die op welke manier dan ook in de knel raken, zich ervan verzekerd weten dat er een onafhankelijke en onpartijdige rechter bestaat die hun rechten beschermt, maar die ook als het nodig is ervoor zorgt dat bestaande verplichtingen worden nagekomen, inclusief die van de overheid. En dat waar nodig het recht gehandhaafd en verder ontwikkeld wordt.

Rechtvaardigheid

Wij streven naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar wat is rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan wordt gesteld of handelingen juist en eerlijk zijn.

Rechtvaardigheid heeft twee hoofdbetekenissen:

  • Een eerlijke verdeling van rijkdom en voorzieningen, bescherming tegen uitbuiting en onderdrukking.
  • Herstel van onrecht en berechting van degenen die zich aan misdrijven schuldig hebben gemaakt (gerechtigheid).

De denkers van het natuurrecht beschouwen vanaf de 17e eeuw rechtvaardigheid als een uitvloeisel van de rede. De huidige betekenis van rechtvaardigheid is die van een richtlijn voor de formulering en interpretatie van wetten. De wet zou bijvoorbeeld vaststaande straffen voor bepaalde vergrijpen kunnen voorschrijven, maar dit zou onrechtvaardig zijn omdat dan geen rekening kan worden gehouden met bijvoorbeeld omstandigheden, gedeelde schuld of draagkracht.

Rechtvaardigheid kan ook buiten de wet om worden bereikt. Zo pleit een kerkelijke organisatie als Justice and Peace (Gerechtigheid en Vrede) voor een wereld waarin mensen worden beschermd tegen onderdrukking en ontbering, een doel dat niet alleen door de wet moet worden bereikt, maar ook door sociale actie.