OSR: Samen Recht.Vaardig

Vaardig in het recht en rechtvaardig handelen

OSR juridische opleidingen streeft naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Dat doen we samen met onze docenten, deelnemers, medewerkers en andere partners. Daarvoor zijn professionals nodig die beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en houding.

Wij geloven dat kennis en de toepassing daarvan, in combinatie met de juiste houding en vaardigheden, je een rechtvaardig professional maken. Maak het recht eigen, onderscheid jezelf van andere professionals en streef naar een rechtvaardige samenleving. 

Samen Recht.Vaardig betekent voor OSR:

Betrokken
Alleen door te luisteren naar wat er in de (juridische) wereld gebeurt, naar de vraag en terugkoppeling van docenten en deelnemers, kunnen wij een optimaal opleidingsaanbod creëren. Een aanbod waarmee professionals de juiste kennis en vaardigheden kunnen verwerven.

Ontmoeten
Kennismaken, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar elkaar en persoonlijk contact. Een fijne plek om kennis op te doen en vaardigheden te trainen in een veilige omgeving. Dat is waar we bij OSR voor staan.

Toegankelijk
Bij OSR vinden we het belangrijk dat iedereen ons persoonlijk kan benaderen, zowel voor, tijdens als na een lesdag. Wij zoeken graag de verbinding met docenten, deelnemers en elkaar.

Gelijkwaardig
Of we het nu hebben over docenten, deelnemers, medewerkers of andere partners, iedereen wordt bij ons als gelijkwaardig behandeld. Er wordt naar elkaar geluisterd en iedereen wordt in zijn waarde gelaten.

Recht.Vaardig de podcast

Deze elementen vind je ook terug in onze podcasts! Recht.Vaardig de podcast is een nieuw initiatief van OSR juridische opleidingen. In elke aflevering komen juridisch deskundigen aan het woord over een bepaald juridisch thema of specifiek onderwerp. De presentatie is in handen van Paul Tillemans, directeur – new business bij OSR juridische opleidingen.

Wil je Recht.Vaardig de podcast door Paul Tillemans bekijken, ga dan naar YouTube.
Wil je Recht.Vaardig de podcast door Paul Tillemans beluisteren, ga dan naar Spotify.

Opleidingen

Bekijk onze opleidingen, verdiepingscursussen, actualiteitencursussen en trainingen.

Cursusaanbod

Recht.Vaardig als bijdrage aan de optimale rechtsstaat

Als OSR leveren wij onze bijdrage aan een optimale rechtsstaat door professionals in een juridische context handvatten en bagage te geven om hun beroep nog beter uit te voeren. Maar wat is een rechtsstaat?

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger vaste waarden zijn. De burger kan rekenen op bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers, organisaties én tegen de overheid.

De Nederlandse staat is een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en de overheid.

In een rechtstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid erg belangrijk. De vier belangrijkste onderdelen van de rechtsstaat zijn de grondrechten, de scheiding der machten, ook wel trias politicas genoemd, het legaliteitsbeginsel en onafhankelijke rechtspraak.

Die onafhankelijke rechtspraak wordt geborgd doordat In een rechtsstaat rechters op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel komen De rechter is onafhankelijk. Niemand kan hem/haar vertellen wat voor uitspraken hij/zij moet doen. Niemand kan een rechter ter verantwoording roepen. In de grondwet staat daarom dat rechters in Nederland voor het leven worden benoemd, zodoende kunnen rechters niet worden ontslagen omdat de regering het niet eens is met een bepaalde uitspraak. De enige instantie die in het uiterste geval een rechter kan ontslaan, is de Hoge Raad der Nederlanden.

Het bewaken van de rechtsstaat is ons aller belang dat nooit mag worden onderschat, zei Fred Hammerstein eerder. “Er is een ernstig probleem dat vraagt om een oplossing.”

Normatieve duurzaamheid

De rechtsstaat is volgens Hammerstein al enige tijd geen rustig bezit meer. Een van de oorzaken daarvan zou kunnen zijn dat we volgens hem in een versplinterde maatschappij terecht zijn gekomen, waarbij individuele belangen zwaarder lijken te wegen dan publieke belangen die te maken hebben met een vreedzame samenleving.
Om die reden is het beeld dat rechtspraak een vorm van dienstverlening is waarvoor de gebruiker flink in de beurs moet tasten, een gevaarlijke misvatting. De rechtspraak is belangrijk voor de normatieve duurzaamheid van de samenleving. In simpel Nederlands gezegd betekent dit dat alle burgers die op welke manier dan ook in de knel raken, zich ervan verzekerd weten dat er een onafhankelijke en onpartijdige rechter bestaat die hun rechten beschermt, maar die ook als het nodig is ervoor zorgt dat bestaande verplichtingen worden nagekomen, inclusief die van de overheid. En dat waar nodig het recht gehandhaafd en verder ontwikkeld wordt.

Rechtvaardigheid

Wij streven naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar wat is rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan wordt gesteld of handelingen juist en eerlijk zijn.

Rechtvaardigheid heeft twee hoofdbetekenissen:

  • Een eerlijke verdeling van rijkdom en voorzieningen, bescherming tegen uitbuiting en onderdrukking.
  • Herstel van onrecht en berechting van degenen die zich aan misdrijven schuldig hebben gemaakt (gerechtigheid).

De denkers van het natuurrecht beschouwen vanaf de 17e eeuw rechtvaardigheid als een uitvloeisel van de rede. De huidige betekenis van rechtvaardigheid is die van een richtlijn voor de formulering en interpretatie van wetten. De wet zou bijvoorbeeld vaststaande straffen voor bepaalde vergrijpen kunnen voorschrijven, maar dit zou onrechtvaardig zijn omdat dan geen rekening kan worden gehouden met bijvoorbeeld omstandigheden, gedeelde schuld of draagkracht.

Rechtvaardigheid kan ook buiten de wet om worden bereikt. Zo pleit een kerkelijke organisatie als Justice and Peace (Gerechtigheid en Vrede) voor een wereld waarin mensen worden beschermd tegen onderdrukking en ontbering, een doel dat niet alleen door de wet moet worden bereikt, maar ook door sociale actie.