Arbeidsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Ben jij advocaat of juridisch professional en werkzaam binnen het arbeidsrecht? OSR juridische opleidingen heeft een breed aanbod opleidingen, cursussen en trainingen die aansluiten op jouw ontwikkelbehoefte, zoals een leergang ontslagrecht of een actualiteitencursus arbeidsrecht.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Cursus effectief procederen in het arbeidsrecht**

Effectief procederen levert het beste resultaat op voor jouw cliënt
5 J PO 12 april 2024 1 dag
650,-

Verdiepingscursus WIA**

Zeer praktische verdiepingskennis over de WAO en de WIA
6 J (PO) 14 mei 2024 1 dag
750,-

Actualiteitencursus arbeidsrecht**

Actualiteiten bijgewerkt tot op de cursusdag!
5 J (PO) 14 mei 2024 1 dag
625,-

Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk*

Het Nederlands pensioenstelsel en het pensioenrecht op hoofdlijnen
5 PO J 15 mei 2024 2 dagen
625,-

Basisopleiding arbeidsrecht*

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (voor specialisatie arbeidsrecht)
20 J (PO) 21 mei 2024 4 dagen
2250,-

Cursus flexibele arbeidsverhoudingen**

Verdieping in arbeidsrelaties anders dan de vaste arbeidsovereenkomst
10 J (PO) 17 juni 2024 2 dagen
1250,-

Actualiteitencursus arbeidsrecht**

Actualiteiten bijgewerkt tot op de cursusdag!
5 J (PO) 3 oktober 2024 1 dag
625,-

Cursus effectief procederen in het arbeidsrecht**

Effectief procederen levert het beste resultaat op voor jouw cliënt
5 J PO 9 oktober 2024 1 dag
650,-

Basisopleiding arbeidsrecht*

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (voor specialisatie arbeidsrecht)
20 J (PO) 5 november 2024 4 dagen
2250,-

Cursus flexibele arbeidsverhoudingen**

Verdieping in arbeidsrelaties anders dan de vaste arbeidsovereenkomst
10 J (PO) 19 november 2024 2 dagen
1250,-

Basiscursus aanpak WIA-zaken

Onmisbare kennis voor het voeren van arbeidsongeschiktheidsprocedures in de WIA
5 J (PO) 19 november 2024 1 dag
625,-

Actualiteitencursus arbeidsongeschiktheidsrecht**

NIeuwste jurisprudentie en meest recente ontwikkelingen van wetgeving
5 J (PO) 21 november 2024 1 dag
625,-

Actualiteitencursus arbeidsrecht**

Actualiteiten bijgewerkt tot op de cursusdag!
5 J (PO) 3 december 2024 1 dag
625,-

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch vakgebied waar veel gebeurt. Wet- en regelgeving wordt regelmatig aangepast aan economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een aantal ontwikkelingen en verschijnselen lichten we hieronder toe.

Arbeidsrechtelijke wijzigingen 2021

Inkomen werknemer

Een aantal wijzigingen die invloed hebben op het inkomen van de werknemer zijn per 1 januari van dit jaar ingegaan:

 • Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar of ouder is verhoogd naar €684,80 bruto per maand.
 • Als de arbeidsrelatie tot een einde komt via een vaststellingsovereenkomst, is de maximale transitievergoeding verhoogd naar €000. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 84.000, is de maximale transitievergoeding een bruto jaarsalaris. Hierbij heeft de overheid rekening gehouden met kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Deze kleine werkgevers kunnen zij via het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan hun werknemers hebben betaald voor ontslag op of na 1 januari 2021 in het geval zij hun onderneming moeten stoppen door pensionering of overlijden,.

Pensioen payrollwerknemer

Daarnaast is op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een pensioen dat gelijkwaardig is aan dat van het personeel in gelijkwaardige functies die in vaste dienst zijn bij de inlener. Als dit niet mogelijk is, moet de payrollwerkgever zelf een alternatief voorstellen dat voldoet aan de volgende vereisten:

 • De collectieve werkgeverspremie is gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Voor 2021 is de minimale werkgeverspremie vastgesteld op 14,5%.
 • Geen wachttijd of drempelperiode voordat de opbouw van pensioen begint;
 • Een voorziening voor zowel een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen;

De kosten voor de pensioenregeling worden gedragen door de payrollonderneming maar kunnen doorberekend worden aan de inlener.

Verplichtingen werkgever

Werkgevers hebben met ingang van 1 januari 2021 een aantal nieuwe verplichtingen gekregen. Het Arbeidsomstandighedenbesluit is uitgebreid met het nieuwe artikel 3.2.a, dat de werkgever in het kader van de Covid-19 pandemie verplicht maatregelen en voorzieningen te treffen ter voorkoming of beperking van de kans op coronabesmetting van werknemers op de werkplek. Onder deze maatregelen behoren in ieder geval:

 • Het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van Covid-19 op de arbeidsplaats;
 • Het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
 • Het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Werkgevers die artikel 3.2a Arbobesluit overtreden kunnen hiervoor een boete opgelegd krijgen.

Meer duidelijkheid voor ZZP’ers

Arbeidsrechtelijke wijzigingen na 1 januari

 • In mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën in verband met de Covid-19 crisis tijdelijk de regelgeving omtrent de vaste onbelaste reiskostenvergoeding verruimd. Het onbelast doorbetalen van een vaste reiskostenvergoeding na een ‘verandering’ mocht in principe maar voor een periode van zes weken. Gaat een werknemer thuis werken, dan moest de vaste reiskostenvergoeding binnen zes weken worden afgebouwd Werkgevers mochten de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen aan hun thuiswerkende werknemers, ook na afloop van de zes weken. Deze regeling is in januari 2021 opnieuw verlengd waardoor werkgevers langer dan zes weken de vaste reiskostenvergoeding mogen blijven uitkeren.
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert opnieuw per 1 juli 2021. Het is onder de WAB verplicht om aan oproepkrachten die een jaar op oproepbasis hebben gewerkt een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De oproepkracht heeft een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Deze vaste arbeidsomvang moet ingaan uiterlijk op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken na de twaalfmaandsperiode waarover de gemiddelde arbeidsduur is berekend.
 • Ook voor zieke werknemers die in een re-integratietraject zitten veranderen een aantal zaken. Per 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets) door het UWV. De RIV-toets zal volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van het UWV. De arbeidsdeskundigen beoordelen hierbij of de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De RIV-toets zou in deze aangepaste vorm niet meer mogen leiden tot een sanctie. Daarmee wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer.
 • De overheid heeft de loondoorbetaling van zieke AOW’ers aangepast. Vanaf 1 april 2021 is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, lager. De termijn hiervoor is ingekort van dertien naar zes weken. Deze wijziging heeft bovendien tot gevolg dat het opzegverbod tijdens ziekte voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, nog maar zes weken van kracht zal zijn.

WAB

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is het ontslagrecht per 1 januari 2020 gewijzigd. Ontslag werd hierbij sneller mogelijk door een nieuwe ontslaggrond. De regeling voor tijdelijke contracten is veranderd en er kwamen nieuwe regels voor oproepkrachten en ontslagvergoeding. In 2021 zijn er alweer diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van het Nederlandse arbeidsrecht. Voor werkgevers en HR-professionals is het van groot belang om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht is een gedeelte binnen het arbeidsrecht waarbij de rechten en plichten van werknemers en werkgevers bij uitdiensttreding van een werknemer regelt.

AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen in Nederland, die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft hier recht op. De AOW gaat de laatste jaren steeds verder omhoog van 65 jaar in 2013 naar 67 jaar in 2024.

Politieke besluiten zoals de verhoging van de AOW-leeftijd zorgen voor verschuivingen in het arbeidsrecht. Technologische vooruitgang maken nieuwe ondernemingsvormen mogelijk, zoals internetonderneming Uber, die mensen aan het werk heeft zonder formele verbintenissen. Dit soort ontwikkelingen zorgen ervoor dat je als arbeidsrechtjurist of HR-medewerker nooit stil kunt blijven zitten en altijd alert moet zijn op bij- en nascholing.

Arbeidsrecht bij OSR juridische opleidingen

Bij OSR juridische opleidingen leer je optimaal door de combinatie van theorie en praktijk en de expertise van onze docenten. Ook is er veel ruimte voor interactie met je vakgenoten. Een leven lang leren, met elkaar en praktijkgericht zodat je morgen kunt toepassen wat je vandaag leert!

Basiscursussen

Wie bieden eendaagse en meerdaagse basiscursussen en basisopleidingen binnen het arbeidsrecht. Deze basiscursussen zijn bedoeld voor professionals die behoefte hebben aan basiskennis van het arbeidsrecht, maar niet specialistisch op dit vakgebied werkzaam zijn. Daarnaast bieden wij ook een basis leergang arbeidsrecht aan, een solide basisopleiding voor diverse juristen, zoals advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen, rechtsbijstandsjuristen, vakbondsjuristen, mediators en andere professionals in HR met behoefte aan een juridische basiskennis.

Verdiepings- en specialisatiecursussen

Ben je al enige tijd werkzaam als specialist arbeidsrecht, en wil je je specialisme up-to-date houden? Kies dan voor een verdiepingscursus. Hierin komen relevante onderdelen van jouw rechtsgebied verdiept en verduidelijkt aan bod. De docenten komen zelf uit de praktijk en kennen de klappen van de zweep. Diverse casussen en onderlinge discussies met medecursisten prikkelen je om anders dan wel verder te kijken dan je tot nu toe deed. Inspirerend en verrijkend.

Actualiteitencursussen

Als juridisch professional wil je op de hoogte blijven van de actuele thema’s en ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Met een een- of tweedaagse cursus bij OSR ben je weer helemaal bij. Wij hebben verschillende actualiteitencursussen op specifieke deelgebieden binnen het arbeidsrecht.

Vaardigheden

Naast inhoudelijke cursussen op het gebied van arbeidsrecht, zijn er ook cursussen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je als jurist van pas komen. Deze cursussen volg je in een face-to-face bijeenkomst in een kleine groep met maximaal zestien cursisten. De focus is zeer praktijkgericht, op basis van casuïstiek die vaak voorkomt of die je zelf inbrengt omdat het voor jou belangrijk is.