Onderwijsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

In het onderwijsrecht heb je met een diversiteit aan partijen en belanghebbers te maken waaronder leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook besturen, toezichthouders, inspecties, samenwerkingsverbanden etc. Bij OSR juridische opleidingen bieden we basisopleidingen onderwijsrecht voor het PO en VO en voor het mbo, hbo en wo die de basis van het onderwijsrecht leggen. Daarnaast hebben we verschillende verdiepingscursussen op specifieke thema’s zoals passend onderwijs en selectie & aannamebeleid.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Basisopleiding onderwijsrecht PO en VO

Startgarantie
Goede basis voor onderwijsrecht in de breedte
30 J (PO) 5 maart 2024 5 dagen
3000,-

Basisopleiding onderwijsrecht hbo en WO*

Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
25 PO J 14 mei 2024 5 dagen
3000,-

Verdiepingscursus passend onderwijs**

Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
15 J (PO) 24 september 2024 3 dagen
1925,-

Basisopleiding onderwijsrecht hbo en WO*

Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
25 PO J 14 november 2024 5 dagen
3000,-

Opleiding onderwijsrecht

Onderwijs, en dan vooral goed onderwijs, leidt tot betere arbeidsmarktkwalificaties. Het belang van het krijgen van goed onderwijs is dus groot. Maar wat als ouders, leerlingen of studenten het niet eens zijn met de wijze van uitvoering door onderwijsinstellingen? Steeds vaker zoeken gedreven onderwijsconsumenten hun gelijk, bij de onderwijsinstelling, maar ook bij de rechter. Daarom is goed inzicht in het onderwijsrecht essentieel. Of je nu advocaat of mediator bent, beleidsmedewerker of schoolbestuurder. Met een gedegen kennis van het onderwijsrecht ben je zeker van je zaak en kom je eerder tot een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden of voorkom je zelfs conflicten.

Dynamische en complexe regelgeving

Onderwijsrecht anno nu is dynamisch en complex. Het bestaat uit een groot aantal uiteenlopende min of meer samenhangende regels. Wat is de rechtspositie van docenten, welke rechten en plichten hebben leerlingen, studenten en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is ‘passend’ onderwijs?

Het onderwijsrecht is een lappendeken van allerlei soorten regelgeving. Om te beginnen zijn daar de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), sectorale wetten dus. Verder tref je regelgeving aan in het internationale recht, zoals in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en natuurlijk de Grondwet. En dan heb je nog themawetten over medezeggenschap, toezicht en leerplicht.

Maar er is nog meer relevante wetgeving. Bijvoorbeeld de Wet Passend onderwijs voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Goede uitvoering van die wet blijkt erg ingewikkeld en dan zijn we er nog niet. Als het gaat om de rechten van leraren, is bijvoorbeeld het arbeidsrecht van toepassing. Als er een kwestie speelt met een schoolgaand kind van gescheiden ouders, moeten we ook het personen- en familierecht erbij pakken. Al deze regelgeving ligt voortdurend onder de loep bij zowel de rechter als bij de wetgever. Dit maakt onderwijsrecht tot een dynamisch en complex rechtsgebied.

Twee trends in het onderwijsrecht

Professionals in het onderwijs zitten op het juridisch vlak klem tussen twee trends. De ene is de terugtredende overheid, die enerzijds steeds meer taken bij de school legt, maar anderzijds het toezicht verstevigt. De andere trend vormen de mondige ouders en leerlingen, die niet aarzelen om bestuurders aansprakelijk te stellen, maar die ook meer verantwoordelijkheid hebben gekregen, juist door het terugtreden van de overheid.

Onderwijsrecht bij OSR

Bij OSR juridische opleidingen bieden we de basisopleidingen onderwijsrecht voor het PO en VO en voor het mbo, hbo en wo.

Basisopleiding onderwijsrecht PO en VO

In vijf verschillende lesdagen behandelen ervaren docenten de structuur van de onderwijswetgeving, bestuur en medezeggenschap, rechten en plichten in passend onderwijs, rechtspositie personeel en bekostiging. Er is ruim aandacht voor casussen die door cursisten worden aangedragen, zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in jouw eigen praktijk.

Basisopleiding onderwijsrecht mbo, hbo en wo

In vijf lesdagen behandelen ervaren docenten de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarnaast krijg je inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Ook worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld.

Raakvlakken met andere rechtsgebieden

Het onderwijsrecht heeft raakvlakken met verschillende andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, internationaal recht en personen- en familierecht.

Onderwijs- en arbeidsrecht

Rechten van leraren en ander personeel van de school is geregeld via het arbeidsrecht. Voorheen vielen de leraren nog onder het ambtenarenrecht, maar sinds de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden kregen docenten ook zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven.

Onderwijs- en internationaal recht

In het onderwijs krijgt men ook te maken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit verdrag zijn mensen- en burgerrechten voor inwoners van de verdragsluitende landen geregeld.

Onderwijs- en personen- en familierecht

Binnen het onderwijs krijg je ook te maken met het personen- en familierecht. Een voorbeeld hiervan is wanneer er op een school een leerling of student is met gescheiden ouders.