Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde***

Startdatum28 juni 2024
LocatieHNK Utrecht CS
NiveauSpecialisatieniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 31 mei 2024
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde*** Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
650,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5

Interactieve cursus over de praktijk van vluchtelingen en openbare orde

Wanneer levert een vreemdeling een zodanig gevaar op voor de openbare orde, de openbare rust of de nationale veiligheid dat het verblijf kan worden beëindigd? Wanneer kan een inreisverbod of ongewenstverklaring worden opgelegd? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe verhoudt het Nederlandse recht (en vooral de glijdende schaal van art. 3.86 Vb) zich tot Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie?

Inmiddels kent het in Nederland toepasselijke recht ongeveer zeven, zo niet acht verschillende criteria voor weigering van een eerste verblijf, verblijfsbeëindiging en oplegging van een inreisverbod of een ongewenstverklaring. Het nationale openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht is de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt terwijl het Unierecht een steeds belangrijkere plaats krijgt, waardoor de spanning tussen het nationale openbare ordebeleid en de internationale normen uit “Brussel, Luxemburg en Straatsburg” wordt vergroot. Tijdens de cursus zal hier uitvoerig aandacht aan worden besteed.

Verder blijkt uit de rechtspraak van het HvJ EU dat vreemdelingen, waarvan het verblijf om redenen van openbare orde wordt beëindigd, soms geen terugkeerbesluit mogen krijgen. De vraag rijst welke rechten de vreemdeling dan toekomt; ook daarop zal worden ingegaan.

In deze interactieve cursus ga je aan de slag met jouw praktijkvragen. Dit doe je in groepen, samen met juridische professionals met verschillende achtergronden. We streven naar een cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht vertegenwoordigd zijn. Je bespreekt een praktijkcasus en zoekt samen met medecursisten naar oplossingen. De uitkomsten van iedere groep bespreken we vervolgens plenair. Tot slot gaan de docenten in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland (art. 197 WvSR) en de verschillende normen die daarbij gelden.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is interessant voor advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht.

Wat is de Cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een interactieve bijeenkomst van een dag. We streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen. Vragen uit jouw dagelijkse praktijk kun je voorafgaand aan de cursus al inbrengen. Onze docenten treden, na enkele korte inleidingen, vooral op als begeleiders/coaches.

Wie zijn de docenten?

Aniel Pahladsingh
Marq Wijngaarden

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus vreemdelingen en openbare orde?

Na afloop van deze cursus is je inzicht vergroot in:

 • de gevolgen van schendingen van de openbare orde voor eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning;
 • de systematiek van het inreisverbod en de ongewenstverklaring en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een persoon met een inreisverbod dan wel ongewenstverklaring;
 • het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde, vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien de ongewenstverklaring en het inreisverbod;
 • de openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);
 • de ervaringen van verschillende juridische professionals op dit vakgebied.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus vreemdelingen en openbare orde?

Na afronding ontvang je:

 • 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.
Datum Tijd
28 juni 2024 10:00 uur - 16:30 uur

Inhoud


Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

 • Begrippen en kader openbare orde.
 • De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf.
 • Ongewenstverklaring en inreisverbod: gronden, procedure, rechtsmiddelen, strafrechtelijke gevolgen.
 • Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal.
 • EU-recht: openbare orde bij Unieburgers, Turkse onderdanen en derdelanders.
Het begrip ‘openbare orde’ bekijken we in internationaal verband – wat betekent een schending van de openbare orde voor een asielprocedure, de betekenis voor EU/EER-onderdanen en in relatie tot artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In nationaalrechtelijk perspectief bespreken we (de schending van) de openbare orde in relatie tot de eerste toelating en voortgezet verblijf (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook gaan we in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland.

De laatste tijd is het openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht aanmerkelijk verscherpt, terwijl het Unierecht en het EVRM een steeds belangrijkere plaats krijgen. Hierdoor wordt de spanning groter tussen het nationale ordebeleid en ‘Brussel, Luxemburg en Straatsburg’. Tijdens de cursusdag besteden we hier ook aandacht aan.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met vragen uit de praktijk. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Wij streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Basiscursus Effectief procederen bij vreemdelingenzaken in hoger beroep

Unieke kans om jouw vragen te stellen aan twee experts vreemdelingenzaken
NOvA 5 J Onbekend

Herkansing Vluchtelingenrecht module C

 
Onbekend

Actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen**

Door de NOvA en MfN erkend als PE-cursus
4 J (PO) Verdiepingsniveau

Actualiteitencursus EU-migratierecht II (asiel)**

Toegesneden op de juridische praktijk van de ervaren vreemdelingenadvocaat!
6 J (PO) Verdiepingsniveau