Leren met en van elkaar

Bij OSR juridische opleidingen zijn wij ervan overtuigd dat professionals het beste leren van en met elkaar. Dat doen we door het stimuleren van eigen inbreng en interactie. Ook word je uitgenodigd om je eigen kennis en opvattingen te spiegelen aan die van de ander.

Soms plaatsen we bewust verschillende doelgroepen bij elkaar. Zo ontstaat er een mooie uitwisseling van inzichten en wordt er tijdens de cursus ook gebouwd aan nieuwe netwerken. We horen vaak van onze cursisten dat het heel leerzaam was om te horen met welke vragen en dilemma’s de juristen “aan de andere kant van de tafel” zitten.

Naar cursusaanbod

Bekijk ons opleidingsaanbod met opleidingen, trainingen, actualiteitencursussen en verdiepingscursussen.

/cursusaanbod/

Ellen Blonk

030 231 53 14
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Samenwerken

Omdat we geloven dat relaties, netwerken en het uitwisselen van ideeën een belangrijke rol spelen in het leerproces, werken we in onze cursussen en trainingen regelmatig met samenwerkingsopdrachten. Ook als we onze lesdagen online inrichten, gebruiken we break-out rooms waarin cursisten samen aan opdrachten werken. Zo kunnen cursisten met elkaar de aangeboden casuïstiek te bespreken. De docent “loopt” al dan niet digitaal bij de verschillende groepen langs om te spiegelen, te horen waar zij mee bezig zijn of een aantal detailvragen te beantwoorden.

In principe werk je bij samenwerkingsopdrachten zelfstandig, maar niet alleen want je wordt als groep regelmatig even ondersteund door de docent. Bij kleinere opdrachten kan het ook zijn dat de feedback of aanvulling van de docent volgt bij de terugkoppeling van de verschillende groepen.

Bij deze vormen van samenwerken, maakt het bijna niet uit of de cursusdag klassikaal of online wordt aangeboden. Ook bij onze virtuele classrooms maken we namelijk bewust ruimte voor onderling overleg. Dit is niet alleen een welkome afwisseling van het luisteren naar de docent, maar zorgt er ook voor dat de aangeboden stof meer gaat leven en daardoor beter beklijft.

Vooral als verschillende juristen, zoals advocaten en bedrijfsjuristen of overheidsjuristen samenwerken aan een opdracht, ontstaat een dynamiek de het niveau van de lesstof overstijgt. Ook kennen we lessituaties waarbij rechters en juridisch medewerkers van eenzelfde rechtbank samen aan casuïstiek hebben gewerkt om deze niet alleen op te lossen maar ook meteen meer begrip te krijgen voor de benadering en zienswijze van de ander. De docent is op zo’n moment facilitator van het leerproces waarbij de cursisten vooral leren met en van elkaar.

Door het samenwerken stimuleren onze cursisten elkaar vanuit diverse invalshoeken naar de wet te kijken. Op deze manier geven we hen handvatten om hun kennis toe te passen in de praktijk.

Leerdoelen

Voor al onze opleidingen formuleren wij vooraf met de docent de leerdoelen van de cursus of cursusdag. Een leerdoel is een concreet en eenduidig geformuleerde omschrijving van hetgeen je wilt dat de cursisten aan het einde van de cursus kennen en/of kunnen.

Leerdoelen zijn van belang omdat:

  • Je meer weloverwogen te werk kunt gaan bij het vormgeven van de cursus;
  • Je beter kunt afstemmen tussen en binnen de verschillende cursussen;
  • Je beter de verwachtingen van de cursisten kunt managen.

Als verschillende cursisten bij elkaar in een lesgroep zitten, kunnen hun leerdoelen in de praktijk heel divers zijn. Daarom werken we met een intake voor aanvang van een opleiding of starten we de cursusdag met een inventarisatie van de beoogde effecten bij iedereen. Op die manier kan de docent zijn boodschap nog beter afstemmen op de individuele wensen en ervaren cursisten ook welke leerdoelen “de andere kant van de tafel” heeft.

Taxonomie van Bloom

De leerdoelen werken wij vervolgens uit volgens de taxonomie van Bloom waarbij de leerdoelen worden opgebouwd van onthouden naar uiteindelijk creëren.

 

Niveau Uitleg
Onthouden Een reproductievraag vraagt naar pure feitenkennis.
Begrijpen Over begripsvragen moet je meestal even nadenken: je moet eerder verworven kennis en inzichten aanboren en in eigen woorden omschrijven, samenvatten, uitleggen of toelichten.
Toepassen Bij toepassingsvragen moet je eerder verworven kennis en inzichten in een nieuwe situatie gebruiken om een probleem op te lossen.
Analyseren Bij een analysevraag moet je een ingewikkeld probleem vereenvoudigen. Je ontleedt het bijvoorbeeld in deelproblemen, herleidt het tot een patroon of een onderliggend probleem.
Evalueren Een evaluatievraag vraagt naar een beargumenteerd oordeel en standpunt. Je verantwoord bijvoorbeeld een handels- of zienswijze, beoordeelt een standpunt, kiest uit verschillende mogelijkheden de beste oplossing, etc.
Creëren Creatievragen zijn erop gericht met je kennis en inzicht nieuwe ideeën, producten of zienswijzen tot stand te brengen.

Soorten leerdoelen

Er zijn verschillende soorten leerdoelen:

  • Cognitieve domein: gericht op kennis, intelligentie
  • Sociaal-affectieve domein: gericht op gevoel, emotie, houding en sociale, reactieve en interactieve vaardigheden
  • Psychomotorische domein: gericht op fysieke vaardigheden en vaardigheden zoals presenteren en notuleren.

Binnen OSR zullen de leerdoelen met name betrekking hebben op het cognitieve domein. Bij beroepsvaardigheden en bij sommige leergangen is het sociaal-affectieve domein relevant.