Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

NiveauBasisniveau
PO punten15 J (PO)
Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)* Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving


Startdatum:


Informeer mij

15

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Tijdens deze leergang behandelen de docenten de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving in het sociaal domein. Met veel aandacht voor de uitvoeringspraktijk. Daarbij kijken we ook naar complex overgangsrecht. Tot slot behandelen we ook bezwaren van cliënten: door de wetswijziging verandert er veel voor cliënten, waardoor het aantal bezwaarschriften naar verwachting zal toenemen.

Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe wetgeving in het sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor gemeenten zijn er veel nieuwe taken en regels bijgekomen. Deze stellen hoge eisen aan de uitvoering en deskundigheid van gemeentejuristen. De wetswijzigingen hebben ook invloed op het werk van overheidsjuristen op aanverwante terreinen. Denk aan de wijzigingen van de kindregelingen, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wijzigingen in de Wajong. Met deze leergang ben je helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling en resultaten.

Wat is de doelgroep?

Deze leergang is ontwikkeld voor overheidsjuristen.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dag. De tijdsinvestering (bijeenkomsten en zelfstudie) is 24 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink
Ingeborg Lunenburg
Lieske de Jongh

Wat leer je tijdens de Leergang Sociaal Domein?

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in het beleid betreffende de begeleiding naar de arbeidsmarkt, het beleid betreffende maatschappelijk ondersteuning die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase en het jeugdbeleid;
 • ken je de mogelijkheden voor het ontwikkelen van lokale regelgeving en lokaal beleid;
 • heb je een kritische blik ontwikkeld op de inmiddels bestaande standaardverordeningen;
 • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Sociaal Domein?

Na afronding ontvang je:

 • 15 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Losse modules

Ben je alleen geinteresseerd in de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet? Je kunt de modules ook apart volgen:

Inhoud


Het programma in het kort:

 • Participatiewet;
 • Wmo 2015;
 • Jeugdwet.


Participatiewet


Een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt.

Het wetsvoorstel aanscherping verplichtingen en maatregelen en het wetsvoorstel inzake de wijzigingen van de invoeringswet werken naar vermogen gaan verder als de Participatiewet: een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt (Wwb, Wajong en Wsw).

Programma:

 • Wijziging van de personenkring;
 • De burger is in principe zelfredzaam bij het vinden van werk;
 • Invoering loonkostensubsidie (begrip loonwaarde), beschut werken;
 • Tegenprestatie naar vermogen als uitgangspunt;
 • Beperking toegang Wajong en afbouw SW;
 • Wajongers met arbeidsvermogen niet naar de bijstand;
 • Wajongers zonder arbeidsvermogen blijven in de Wajong;
 • Aanscherping van de verplichtingen en maatregelen voor degenen die bijstand ontvangen;
 • Invoering kostendelersnorm in de bijstand;
 • Afschaffen langdurigheidstoeslag;
 • Invoeren eenmalige koopkrachttoeslag;
 • Overgangsrecht;
 • Verwante regelgeving: Kindregelingen en Wajong.Voeren van procedures:

 • formuleren van beroepsgronden in bodemzaken;
 • voeren van voorlopige voorzieningen procedures.


Wmo 2015


Een regeling om ondersteuning te bieden die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase.

De nieuwe Wmo beoogt aan gemeenten een grotere mate van beleidsruimte te bieden in hoe zij de ondersteuning aan burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie kunnen vormgeven. De aanspraken uit de Zvw moeten – samen met noodzakelijke ondersteuning uit de Wmo – zorgen dat burgers zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Verder moeten gemeenten meer integrale dienstverlening gaan bieden.

Programma:

 • Doelstelling en uitgangspunten;
 • Wat verandert en wat blijft;
 • Structuur en systematiek;
 • Opdrachten en plichten gemeentebestuur;
 • Personenkring;
 • Uitbreiding van de resultaatsgebieden;
 • Melding, onderzoek en aanvraag;
 • Hulp vanuit de sociale omgeving gaat voor; hoever gaat dat?
 • De aanspraak op een maatwerkvoorziening;
 • Vorm van de ondersteuning (onder andere pgb);
 • Vordering geldswaarde en verhaal van kosten;
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning;
 • Gegevensverwerking;
 • Handhaving en toezicht;
 • Overgangsrecht;
 • Verwante regelgeving: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.


Jeugdwet


Over de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.

Op 1 januari 2015 is de stelselherziening jeugdzorg van start gaan onder het regime van de Jeugdwet. De invoering van de Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor de toekenning en uitvoering van op preventie gerichte ondersteuning van jongeren, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente dient daarmee zorgt te dragen voor de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.

Programma, onder meer:

 • Opbouw van de Jeugdwet;
 • De wijze waarop gemeenten de verlening van jeugdzorg nader kunnen invullen;
 • Doelgroep;
 • Indicatiestelling;
 • Welke zorg wordt geleverd;
 • Andere organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet;
 • Kwaliteit en klachtrecht;
 • Toezicht en handhaving;
 • Bekostiging;
 • Gegevensverwerking en privacy;
 • Relatie met andere wetten;
 • Overgangsrecht.


Werkwijze


Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De trainers zijn fantastische mensen. De kennis die ze hebben gedeeld met de cursisten stond wel allemaal in het lesmateriaal. Dat vind ik wel jammer. Ik had meer informatie gekregen dat ik nog niet ter voorbereiding had doorgenomen. De voorbeelden die werden besproken waren zeker zinvol voor de advocaten zelf. Maar omdat ik zelf nog niet werk op de afdeling waar ik deze cursus voor nodig heb, miste ik meer inhoudelijke informatie.
 • Valga - Beoordeling: 8/10
  Ik vond de opleiding goed. Veel kennis opgedaan en de trainers brachten de stof op een leuke interactieve wijze!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina