‘Dekens moeten beter letten op witwassen’

Terug naar overzicht
12 februari 2020

Het college van toezicht (CvT) van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft in zijn jaarverslag 2019 laten weten dat het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes voor verbetering vatbaar is. Voornamelijk op het gebied van de anti-witwaswet, Wwft, moeten nog veel stappen gezet worden Het bericht dat Mr. Online op 10 februari 2020 heeft gepubliceerd vind je hieronder. 

Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op het gebied van de anti-witwaswet Wwft moet de dekens nog stappen zetten. Dat schrijft het college van toezicht (CvT) van de Nederlandse Orde van Advocaten in zijn Jaarverslag 2019.

Risicoprofielen

De dekens oefenen het toezicht uit over de advocaten in hun arrondissement en het CvT houdt op zijn beurt toezicht op de dekens. Het college constateert dat de dekens nog niet gestructureerd nagaan welke specifieke risico’s zich in de advocatuur voordoen. Ook hebben de dekens nog weinig inzicht in de risicoprofielen van advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen.

Daardoor is het voor de dekens op dit moment niet goed mogelijk om de frequentie en intensiteit van het toezicht te bepalen en hun capaciteit daar in te zetten waar de risico’s zijn. Het college zegt dat de dekens het toezicht op naleving van de anti-witwasregelgeving (Wwft) minder risico-gebaseerd uitoefenen dan de wet voorschrijft.

Verantwoording

De dekens hebben met het uitbrengen van een gezamenlijk Jaarverslag Toezicht 2018 een stap vooruit gezet in de verantwoording, aldus het college. Maar toekomstige verantwoording moet beter. Onder meer verwacht het college dat iedere deken – naast een centraal jaarverslag over het beleid – inzicht geeft in en verantwoording aflegt over zijn eigen taakuitoefening en de uitvoering van het beleid in zijn arrondissement.

Uit het jaarverslag blijkt dat de dekens hun taakuitoefening verder hebben geharmoniseerd. De dekens stelden beleid vast voor het gebruik van hun toezicht- en handhavingsbevoegdheden in geval van recidive bij advocaten. En voor het analyseren van de financiële kengetallen van advocatenkantoren stelden zij ratio’s of rekenregels vast. Daardoor is sprake van een objectief en uniform beoordelingskader.

Waarnemend deken

Het college bestond in 2019 uit voorzitter Johan Rijlaarsdam en de kroonleden Andrée van Es en Jeroen Kremers. Rijlaarsdam heeft zijn werkzaamheden als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in januari 2020 neergelegd. Tot de verkiezing van een nieuwe algemeen deken zal Rijlaarsdam betrokken blijven bij het college van toezicht. Frans Knüppe neemt als waarnemend deken de taken van Rijlaarsdam waar. Op 26 maart verwacht de NOvA de verkiezing van een nieuwe algemeen deken.

Wil je helemaal op de hoogte zijn van de Wwft? Volg dan de cursus Wwft voor advocatenkantoren. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in de verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn.

Bron: Mr. Online, 10 februari 2020

Cursus Wwft voor advocatenkantoren

Meer informatie en inschrijven
'‘Dekens moeten beter letten op witwassen’